Servicevoorwaarden voor docenten

Muziekonderwijs is een online platform dat leerlingen van elke leeftijd, elk niveau en elk instrument verbindt met gekwalificeerde, professionele muziekdocenten. Deze voorwaarden moeten worden gelezen in combinatie met onze privacybeleid .

1. Introduction

1.1. Ons doel is meer muziek in Nederland, en doen dit op verschillende niveaus. A. We helpen leerlingen om in contact te komen met de best mogelijke muzikant, zodat ze elkaar gemakkelijk kunnen ontmoeten, het plezier van muziek kunnen delen en zich kunnen concentreren op hun muzikale doelen. Een van de geweldige dingen van muziek is dat het spelen van muziek een hele nieuwe ervaringswereld opent die de geest, fysieke coördinatie en expressie verder verbetert. Het helpt je met alle gevoelens in het leven om te gaan. B. We helpen de muzikanten die het platform gebruiken om tijd te besparen en een efficiëntere lespraktijk te hebben. Daardoor kunnen de musici zich meer focussen op hun muziek, uitvoering, praktijk en lesgeven. Zo dragen we bij aan een betere werkomgeving voor musikanten dat leidt tot betere kansen in de muziekindustrie.

1.2. Muziekonderwijs.nl (de ‘Aanbieder’) wil meer muziek nationaal en internationaal. We willen bereiken dat muziek de meer gangbare standaard is in het dagelijks leven van meer mensen en dat meer muziek de norm is in de samenleving. De aanbieder moet aangesloten zijn bij een hoog niveau van muziekonderwijs.

1.3 De aanbieder biedt een IT-platform en meerdere diensten rondom dit platform aan muzikanten en leerlingen van de gemeenschap van de aanbieder.

2. Service Regeling

2.1. De aanbieder beheert een online platform waar klanten en muzikanten bij elkaar kunnen worden gebracht en de aanbieder faciliteert de betaling van de muzieklessen.

2.2 Tijdens het gebruik van het platform voert de muzikant (de ‘Ontvanger’) de muzieklessen uit op de manier die hij geschikt acht en gebruikt hij zijn eigen werkruimte.

2.3. Aanbieder zorgt voor een kort kennismakingsgesprek tussen Ontvanger en de klant, waarna de klant kan besluiten muzieklessen te nemen bij de Ontvanger. De Ontvanger neemt binnen 3 werkdagen contact op met de klant over dit kennismakingsgesprek.

2.4. De Ontvanger zal de Provider voorzien van een formulering voor zijn openbare persoonlijke profiel op het platform, zonder naar andere websites te verwijzen.

2.5. Aanbieder houdt de Ontvanger op de hoogte door middel van digitale nieuwsbrieven.

2.6. De ontvanger zal de aanbieder onmiddellijk op de hoogte stellen in het geval hij verhinderd wordt een geboekte muziekles uit te voeren. Op verzoek van de klant stelt de ontvanger een geschikte vervanger ter beschikking.

2.7. De Ontvanger verklaart een bedrijf te hebben dat ook andere werkzaamheden verricht dan via het platform.

2.8. De Ontvanger verklaart dat het uitdrukkelijk niet de bedoeling is om nu of in de toekomst een arbeidsovereenkomst te hebben tussen de Ontvanger en de Aanbieder, en doet hierbij onherroepelijk en onvoorwaardelijk afstand van het recht om een beroep te doen op enige arbeidsrelatie.

3. Aanvang, opzegging en beëindiging

3.1.De serviceovereenkomst treedt in werking na acceptatie van deze voorwaarden door de Ontvanger en wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.

3.2. Beide partijen kunnen de serviceregeling beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. Opzegging dient schriftelijk te geschieden met ingang van het einde van de maand.

3.3. De Aanbieder heeft het recht om het profiel van de Ontvanger offline te zetten of de dienstverlening met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder dat enige waarschuwing, ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst vereist is, en zonder dat hij gehouden is tot vergoeding van enig verlies of schade, in het geval dat de Ontvanger op enigerlei wijze de verplichtingen uit deze algemene voorwaarden heeft geschonden, of dat de samenwerking tussen de Ontvanger en de Aanbieder / klant niet goed werkt terwijl de Aanbieder dit probleem eerder heeft aangepakt.

3.4. Indien de Aanbieder gedurende meer dan 14 dagen geen contact kan opnemen met de Ontvanger en deze afwezigheid in communicatie niet vooraf is aangegeven, heeft de Aanbieder het recht om het profiel van de Ontvanger offline te zetten. Indien de Ontvanger wegens vakantie afwezig is of anderszins niet in staat is de gevraagde muzieklessen uit te voeren gedurende meer dan 14 dagen, moet de administratie van de Aanbieder hierover vooraf worden geïnformeerd.

4. Uurtarief

4.1. De Ontvanger is vrij om het uurtarief te bepalen dat aan de Aanbieder in rekening wordt gebracht n.a.v de salarisschalen die zijn opgesteld.De aanbieder zal zijn toeslag toevoegen aan de prijs die aan de klant wordt gefactureerd.

4.2. De Ontvanger heeft geen recht op doorbetaling van salaris in de zin van Boek 7 Titel 10 BW, en de Aanbieder is jegens de Ontvanger geen verplichting om enige vorm van salaris door te betalen in het geval dat er geen is uitgevoerd.

4.3. Naast de vergoeding bepaald in het eerste lid van dit artikel, heeft de Ontvanger geen recht om van de Aanbieder of de klant enige andere vergoeding en / of onkostenvergoeding te vorderen.

5. Vrijwaring

5.1. Ontvanger vrijwaart Aanbieder tegen, en zal Aanbieder desgevraagd onverwijld vergoeden voor alle onverwachte claims van de Belastingdienst en / of de uitkeringsinstantie UWV, hoe ook genaamd en op welke positie deze ook mag heten. gebaseerd zijn, in verband met het inhouden en / of afdragen van loonbelasting en premies volksverzekeringen en eventuele boetes en rente die aan hen verschuldigd zijn in verband met het door de Ontvanger verrichte werk.

5.2. De Aanbieder kan de nog te betalen vergoeding en - indien van toepassing - alle andere bedragen die de Ontvanger verschuldigd is, de bovengenoemde inhoudingen, overmakingen en bijdragen inhouden.

5.3. Ontvanger zal alle medewerking verlenen aan Aanbieder om aan de Belastingdienst en / of uitkeringsinstantie UWV aan te tonen dat, dan wel met die instanties afspraken te maken dat hij in het kader van de door hem getroffen dienstverlening regeling geen verplichting tot inhouding, kwijtschelding en betaling als bedoeld in het eerste lid van deze bepaling.

6. Aansprakelijkheid

6.1. Ontvanger is aansprakelijk voor alle schade die direct en / of indirect wordt toegebracht aan Aanbieder en / of de aan Aanbieder gelieerde bedrijven in het kader van de uitvoering van de werkzaamheden op grond van de dienstverlening. In dat kader vrijwaart Ontvanger de Aanbieder en de aan hem gelieerde ondernemingen volledig.

6.2. Ontvanger vrijwaart Aanbieder en de aan haar gelieerde ondernemingen voor alle aanspraken en aanspraken van derden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot klanten en opdrachtgevers van Aanbieder, die voortvloeien uit schade die is veroorzaakt in het kader van de werk voor de klant door de ontvanger.

6.3. De Ontvanger verklaart een adequate aansprakelijkheidsverzekering te hebben afgesloten in verband met de te lopen risico/s in verband met de uitvoering van de werkzaamheden.

6.4. De Ontvanger dient in het bezit te zijn van een geldige VOG (verklaring omtrent gedrag), voordat de dienstverlening regeling kan plaatsvinden. De VOG dient digitaal of op papier beschikbaar te worden gesteld aan de Aanbieder.

7. Vertrouwelijkheid

Zowel tijdens de looptijd van deze dienstverleningsovereenkomst als na afloop daarvan is het, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Aanbieder, waaraan de Aanbieder voorwaarden kan verbinden, het Ontvanger niet toegestaan informatie te verstrekken aan derden over alle aangelegenheden die verband houden met de aanbieder, zijn bestuurders, klanten en zakelijke relaties, en in het bijzonder met betrekking tot alle knowhow, documenten, informatie en kennis van de aanbieder, al het voorgaande in de ruimste zin van het woord en ongeacht hoe de ontvanger zich bewust werd van die informatie. Onder aanbieder worden ook bedrijven verstaan die zijn aangesloten bij de aanbieder.

8. Zakenrelatie Clausule

Zowel gedurende de looptijd van de dienstverlening regeling als gedurende een periode van 12 maanden na beëindiging daarvan is het, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Aanbieder, aan welke toestemming Aanbieder voorwaarden kan verbinden, het verboden te werken voor personen die bij het tijdstip waarop de service afspraak wordt beëindigd, klant zijn van de Aanbieder of een daarmee verbonden bedrijf, of gedurende een periode van 12 maanden voorafgaand aan die beëindiging klant waren van de Aanbieder of een daarmee verbonden bedrijf, op welke manier dan ook, direct of indirect, al dan niet tegen vergoeding.

9. Diverse bepalingen

9.1. Indien blijkt dat een of meerdere bepalingen van deze voorwaarden niet rechtsgeldig zijn, blijven de overige bepalingen van kracht. In dat geval zullen partijen over de bepalingen die rechtsgeldig zijn in overleg treden om schriftelijk een vervangende bepaling overeen te komen die rechtsgeldig is en die zoveel mogelijk aansluit bij de strekking van de te vervangen bepaling.

9.2. Bij wijziging van de Nederlandse belastingwetgeving is Aanbieder gerechtigd wijzigingen aan te brengen in deze voorwaarden.

9.3. Alle wijzigingen in deze algemene voorwaarden zullen beschikbaar zijn voor de ontvanger. Als de ontvanger niet akkoord gaat met deze voorwaarden, kan de ontvanger ervoor kiezen zijn profiel offline in te stellen.

9.4. Aanbieder zal de persoonsgegevens van Ontvanger alleen gebruiken voor zover dat nodig is voor de uitvoering van de dienstverlening en zal de gegevens goed beveiligen.

10. Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

11. Bevoegde rechtbank

In geval van een geschil tussen partijen met betrekking tot deze voorwaarden, is de bevoegde Nederlandse rechter bevoegd om van het geschil kennis te nemen.